RAJČEVIĆ: ZA SVAKI PILOT PROJEKAT PO 50.000 KM

0
486

JA­HO­RI­NA – Mi­nis­tar za naučno­te­hno­lo­ški ra­zvoj, vi­so­ko obra­zo­va­nje i in­for­ma­ci­ono druš­tvo RS Srđan Rajčević otvo­rio je danas 18. međuna­ro­dni sim­po­zi­jum “In­fo­teh – Ja­ho­ri­na”, čiji je or­ga­ni­za­tor Elek­tro­te­hnički fa­kul­tet (ETF) Uni­ver­zi­te­ta u Is­točnom Sa­ra­je­vu.

Za­ložio se za ade­kva­tni­ju sa­ra­dnju aka­dem­ske i po­slo­vne za­je­dni­ce, te je na­ja­vio da će za sva­ki pi­lot pro­je­kat u sfe­ri naučno­is­traživačkog ra­da u RS bi­ti obe­zbi­jeđeno po 50.000 KM.

Pre­ma nje­go­vim ri­ječima, ino­va­ci­je i naučnois­traživački rad za­služuju još veću pažnju, zbog čega će re­sor­no mi­nis­tar­stvo po­kre­nu­ti pro­je­kat “Si­ner­gi­ja”, ko­ji tre­ba da čvršće po­veže naučne is­traživače i pri­vre­dni­ke.

Rajčević je is­ta­kao da in­for­ma­ci­ono-ko­mu­ni­ka­ci­one te­hno­lo­gi­je mo­ra­ju da bu­du pri­ori­tet, zbog čega je u Vla­di RS for­mi­ra­no no­vo mi­nis­tar­stvo, na čijem je on čelu.

De­kan ETF-a Zo­ran Lju­bo­je is­ta­kao je da je ova kon­fe­ren­ci­ja i da­lje je­dno od naj­značaj­ni­jih oku­plja­nja stručnja­ka iz re­gi­ona ko­ji se ba­ve in­for­ma­ci­onim i ko­mu­ni­ka­ci­onim te­hno­lo­gi­ja­ma i nji­ho­vom pri­mje­nom u ra­znim oblas­ti­ma.

“Za ovo­go­diš­nju kon­fe­ren­ci­ju pri­jav­lje­no je 177 ra­do­va, a na sku­pu će bi­ti izloženo 148 ra­do­va, uz an­gažman 158 re­cen­ze­na­ta. Zas­tu­plje­na su 402 auto­ra iz de­vet ze­ma­lja, a naj­vi­še ih je iz Srbi­je i BiH”, pre­ci­zi­rao je Lju­bo­je.

Pre­ma nje­go­vim ri­ječima, oda­bra­ni ra­do­vi biće objav­lje­ni u go­diš­njem zbor­ni­ku ra­do­va ETF-a.

Za­hva­lio je po­kro­vi­te­lju “In­fo­teh – Ja­ho­ri­na 2019” Mi­nis­tar­stvu za naučno­te­hno­lo­ški ra­zvoj, vi­so­ko obra­zo­va­nje i in­for­ma­ci­ono druš­tvo i spon­zo­ru kom­pa­ni­ji “La­na­ko” iz Ba­nja­lu­ke, kao i broj­nim do­na­to­ri­ma i pri­ja­te­lji­ma kon­fe­ren­ci­je za po­dršku i po­moć u or­ga­ni­za­ci­ji.

(Srna)