Raspisan Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom zdravlja „Sveti Sava“, članova upravnog odbora JU Sportski centar „Radolinka“ i članova upravnog odbora JU Dječije obdanište „Palčić“

0
41

Opština Teslić je raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom zdravlja „Sveti Sava“, zbog podnesene ostavke direktora, članova upravnog odbora JU Sportski centar „Radolinka“ i članova upravnog odbora JU Dječije obdanište „Palčić“, zbog isteka mandata na koji su imenovani.

II
Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za
izbor i imenovanje direktora i članova upravnog
odbora propisani su Zakonom o ministarskim, vla-
dinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
Odlukom o osnivanju i Statutom navedenih usta-
nova.
III
Javni konkurs za izbor i imenovanje dire-
ktora i članova upravnih odbora objaviće u „Slu-
žbenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom
listu „Press “.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15
dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u je-
dnom od javnih glasila iz stava 1. ove tačke.
IV
Postupak sprovođenja konkursa, uključujući
pregled prispjelih prijava, intervju i predlaganje
kandidata, u skladu sa Zakonom i Odlukom, izvršiće
Komisija za izbor i sprovođenje postupka po javnom
konkursu, koju će imenovati Skupština opštine
Teslić.
V
Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Stru-
čna služba Skupštine opštine Teslić.
VI
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine
Teslić“.

1. Za članove Komisije za sprovođenje javnog
konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Dom
zdravlja „Sveti Sava“, članova upravnog odbora JU
Sportski centar „Radolinka“ i članova upravnog
odbora JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić,
imenuju se:
1) Igor Sekulić, dipl. ecc., predsjednik Komisije
2) Siniša Gavrić, dipl. pravnik, član
3) Kasim Salkić, dipl. ecc., član
4) Franjo Besemer, dipl. inž. šumarstva, član
5) Suzana Miškić, dipl. ecc., član.

Više informacija u Službenom glasniku optine na linku: OVDJE