Prenos moštiju Svetog Georgija-Đurđic

0
8

982-00Ovoga dana praznuje se prenos moštiju Svetog Georgija iz Nikomidije u grad Lidu Palestinsku, gde postrada u vreme cara Dioklecijana. Stradanje ovog divnog Svetitelja opisano je pod 23. aprilom. Pred smrt svoju Sveti Georgije umoli slugu svoga, da mu uzme telo po smrti i prenese u Palestinu, odakle mu i majka rodom beše, i gde imaše veliko imanje, koje razdade siromasima. Sluga tako i učini. U vreme pak cara Konstantina Velikog bude sazidan u Lidi krasan hram Svetom Georgiju od strane pobožnih hrišćana, pa prilikom osvećenja toga hrama prenesu se u njega mošti Svetiteljeve, i tu sahrane. Bezbrojna čudesa dogodila su se od čudotvornih moštiju Svetog Georgija, velikomučenika Hristova. (Opširnije o Svetom Georgiju videti pod 23. aprilom).
Kondak jedanaesti
Molenje si više od drugih uzneo Presvetoj Trojici, sveti velikomučeniče Georgije, ne samo rečju i umom nego živim prinošenjem svega sebe na žrtvu: Jer ugledajući se na raspeto za nas Bezazleno Jagnje Hrista, Ti si dragovoljno položio dušu svoju za prijatelje svoje. Stoga, mada smo nesposobni za pohvalu takvog junaštva Tvog, ipak kao zahvalni mi pevamo divnome u svetima Bogu: Aliluja!

Molitva druga svetom Georgiju
Sveti, slavni i svehvalni velikomučeniče Georgije! Sabrani u hramu Tvom i priklonjeni pred svetom ikonom Tvojom, mi molimo Tebe poznatog posrednika naših želja: Moli s nama i za nas milosrdnog Gospoda; da nas po neizmernoj dobroti Svojoj milostivo usliši; da ne previdi naše molitve odnosno našeg spasenja i života, i da nam daruje pobedu nad vidljivim i nevidljivim neprijateljima vere naše i spasenja našeg. I opet pripadajući Tebi, sveti pobedonošče mi Te molimo: danom Ti blagodaću ukrepi u borbama pravoslavne hrišćane; razruši silu nasrnulih neprijatelja; neka se postide i posrame, i bezočnost njihova neka se slomi; neka poznadu da mi imamo božansku pomoć; svima što su u nevoljama i opasnostima ukaži svoju mnogomoćnu zaštitu; i umoli Gospoda Boga, svih tvari Sazdatelja, da nas izbavi od večnih muka, da bismo, ispovedajući Tvoje zastupništvo, jednako proslavljali Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i svagda i kroza sve vekove. Amin!