JA V N I O G L A S izdavanje male sale u sastavu Društvenog doma u Očaušu, imovina opštine Teslić

0
29

JA V N I O G L A S

za izdavanje u zakup poslovnog prostora

  1. Poslovni prostor, Mala sala u sastavu Društvenog doma u Očaušu, imovina opštine Teslić, izdaje se u zakup, na period od 3(tri)godine, uz mogućnost produženja ugovora, ukoliko ugovorne strane za to izraze interes.
  2. Prostor se može koristiti u svrhu obavljanja trgovinske, ili ugosti- teljske djelatnosti.

-Pravo učešća na licitaciji, imaju pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove za bavljenje djelatnošću iz prethodnog stava.

  1. Početna cijena za izbor najpovoljnijeg ponuđača, utvrđuje se u iznosu od

100,oo KM mjesečno, uz obavezu plaćanja poreza na dodatnu vrijednost (PDV).

-Prostor se izdaje u zatečenom (viđenom) stanju.

-Pored zakupnine, zakupac preuzima i obaveze troškova električne energije, druge komunalne obaveze, i troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

  1. Zakupnina će se uplaćivati na poseban račun budžeta opštine Teslić, otvoren kod Uni Credit Banke Banja Luka, a ostvareni prihod će se koristiti za razvojne potrebe mjesne zajednice Očauš.
  2. Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu “Press”, a biće objavljen i na oglasnim tablama Opštinske uprave Teslić i Mjesne zajednice Očauš, te službenoj internet stranici, www.opstinateslic.com

-Pismene ponude u zatvorenoj koverti, slati na adresu Opštinska uprava- Teslić, b.p. 74 270 Teslić, sa naznakom “Javni oglas za Društveni dom Očauš “.

  1. Javno otvaranje pismenih ponuda, obaviće Komisija za sprovođenje Javnog oglasa, u zgradi Opštinske uprave Teslić- Mala sala, dana, 30.12. 2015. godine (srijeda), u 13,oo časova.
  2. Komisija će, po osnovu ponuđenog iznosa zakupnine, izabrati najpovoljniju ponudu, sačiniti Izvještaj o sprovedenom postupku i dostaviti Načelniku opštine radi zaključivanja ugovora o zakupu.

-Najpovoljniji ponuđač je dužan, u roku od 7(sedam) dana, da pristupi zaključenju ugovora, u protivnom, gubi prava po osnovu učešća u Javnom oglasu.

-Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne pristupi zaključivanju ugovora u roku od 7 (sedam) dana, ugovor se može zaključiti sa drugim najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovom da ponuđena zakupnina nije manja od početne.

-Pored uslova navedenih u ovom Javnom oglasu, ugovorom će se detaljnije regulisati određena prava i obaveze, u skladu sa zakonom.

  1. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, a prije zaključenja ugovora o zakupu, Komisija će uz prisustvo zakupoprimca sačiniti zapisnik o stanju poslovnog prostora i primopredaji istog.

Za detaljnije informacije po predmetu ovog Javnog oglasa, može se kontaktirati: predsjednik Savjeta mjesne zajednice Očauš Stojan Smiljanić, ili Odjeljenje za opštu upravu, tel.053/411-523.

Broj: 02-374-6/15

Datum, 11.12. 2015.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević, s.r.