ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ САВА” ТЕСЛИЋ

0
1895

Медицински техничар – ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ САВА” ТЕСЛИЋ

Област: Здравство, медицина и фармација
Рад на: Oдрeђeнo вриjeмe
Регија: Дoбoj 
Отворено до: 20.07.2017.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Медицински техничар у ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Теслић, 1 (један) извршилац.

Радни однос на одређено вријеме у трајању од годину дана.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

II Услови за пријем
Потребно је да кандидат испуњава опште услове прописане Законом о раду и посебне услове прописане Правилником о систематизацији радних мјеста, и то:
1.да је држављанин Босне и Херцеговине;
2.да је старији од 18 година;
3.да има општу здравствену способност;
4.завршена средња медицинска школа- општи смјер;
5.положен стручни испит за медицинске техничаре.

III Потребна документација
Кандидати су, уз биографију, дужни доставити овјерене копије следећих докумената:
1.Увјерење о држављанству;
2.Извод из матичне књиге рођених;
3.Љекарско увјерење (доставља изабрани кандидат у року од 5 дана од пријема одлуке о избору);
4.Свједочанство о завршеној средњој медицинској школи;
5.Увјерење о положеном стручном испиту.

IV Подаци о пријави на конкурс
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.
Пријаве са потребном документацијом кандидати достављају у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс- Медицински техничар“ на следећу адресу:
ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Теслић, Улица Марка Пејића број 8.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће бити узете у разматрање.