Доктор медицине – ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ САВА” ТЕСЛИЋ

0
840

-Доктор медицине – 2 (два) извршиоца са радом на одређено радно вријеме до годину дана…

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
-Завршен медицински факултет,
-Положен стручни испит.

III
Уз пријаву на Конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни приложити доказ о испуњавању општих и посебних услова,односно овјерене копије код надлежног органа:
1.Увјерење о државњанству( не старије од 6 мјесеци),
2.Извод из матичне књиге рођених,
3.Увјерење о општој здравственој способности( не старије од 6 мјесеци)које ће доставити изабрани кандидат у року од 5 дана,
4.Овјерена копија личне карте( не старија од 6 мјесеци),
5.Овјерена копија дипломе о завршеном факултету,
6.Овјерена копија увјерења о положеном стручном испиту,
7.Посједовање лиценце за рад доктора медицине,
8.Положен возачки испит“Б“ категорије.

IV
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

V
Приајве на конкурс са траженом документацијом, могу се доставити лично на протокол управе Дома здравља Теслић или путем поште на адресу ЈЗУ Дом здравља“Свети Сава“ Теслић,ул:Марка Пејића бр.8.

http://www.zzzrs.net